WE ARE NOT YOUR AVERAGE DREAM

داستان ما بیش از ۱۹ سال است که آغاز شده و ما در حوزه طراحی لوگو، گرافیک و وب به طور حرفه ای وارد بازار تبلیغات ایران و خارج از ایران شدیم.

21 مرداد 1397

توسط : علیرضا ملک زاده

از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.
از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.

ادامه مطلب

داستان ما بیش از ۱۹ سال است که آغاز شده و ما در حوزه طراحی لوگو، گرافیک و وب به طور حرفه ای وارد بازار تبلیغات ایران و خارج از ایران شدیم.

21 مرداد 1397

توسط : علیرضا ملک زاده

از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.
از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.

ادامه مطلب

داستان ما بیش از ۱۹ سال است که آغاز شده و ما در حوزه طراحی لوگو، گرافیک و وب به طور حرفه ای وارد بازار تبلیغات ایران و خارج از ایران شدیم.

21 مرداد 1397

توسط : علیرضا ملک زاده

از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.
از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.

ادامه مطلب

داستان ما بیش از ۱۹ سال است که آغاز شده و ما در حوزه طراحی لوگو، گرافیک و وب به طور حرفه ای وارد بازار تبلیغات ایران و خارج از ایران شدیم.

21 مرداد 1397

توسط : علیرضا ملک زاده

از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.
از نیمه دوم فعالیتمان تاکنون پس از درآمیختن تجربه با دانش روز به صورت تخصصی در حوزه ابزارهای بصری بازاریابی و برند مشغول فعالیت ، حرکت هستیم. عارضه یابی ، درمان ، ایجاد شخصیت جدید برای ابزارهای بازاریابی ، برند شما تخصص ماست. ما از یک هسته مرکزی کوچک و با تجربه درونی و تیمهای تخصصی و کارشناسی خبره و جوان بیرونی تشکیل شده ایم.

ادامه مطلب